Khảo sát chất lượng

Bạn thấy chất lượng dịch vụ của Greco thế nào :

  Tốt :-)

  Trung bình :-)

  Kém :-)

Bài viết nổi bật

Ngày 14/4/2017, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Ảnh minh họa.

Theo Công văn số 1130/BXD-KTXD ngày 19/5/2017, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

- Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng phải hoãn, giãn tiến độ, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan, trường hợp sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây dựng không đủ thì được lập dự toán chi chi phí bổ sung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án; thời gian hoãn, giãn tiến độ, kéo dài của dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khi sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây dựng không phù hợp như nêu tại văn bản số 431/XD-CĐ được thực hiện như sau:

+ Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự án xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này không phù hợp thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán chi phí quản lý dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

+ Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự án xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này không phù hợp thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí để trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

Dự toán chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời kỳ; trường hợp điều chỉnh định mức chi phí thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng.